در حال بارگذاری

توبیخ رشیدپور در برنامه زنده تلویزیونی و واکنش تند او