در حال بارگذاری

توافق کاهش تولید نفت اوپک بازبینی می شود