در حال بارگذاری

توافق بر سر کاهش تولید نفت قیمت آن را در بازار لندن افزایش داد