در حال بارگذاری

توافق اولیه اوپک برای کاهش تولیدات میزان کاهش مشخص نشد