در حال بارگذاری

تنها ۱۰ درصد از بودجه قرآنی سال گذشته تخصیص یافته است