در حال بارگذاری

تنها نیروگاه برق غزه در آستانه تعطیلی قرار گرفت