در حال بارگذاری

تمدن ها تاسیس نمی شوند بلکه ظهور پیدا می کنند