در حال بارگذاری

تضمین رهبر تایوان به امنیت جزیره در آستانه مانور چین