در حال بارگذاری

تصمیم گیری درباره تمدید توافق کاهش تولید نفت به تأخیر نمی افتد