در حال بارگذاری

تشکیل نشست وزرای دفاع اروپا در بروکسل احتمال تغییر ساختار ناتو