در حال بارگذاری

تسلیم در برابر امریکا اتفاق نمی افتد