در حال بارگذاری

تسبیح سجود و خلافت انسان یک حقیقت قرآنی است