در حال بارگذاری

ترکیه شمار پناهجویان سوری در این کشور را بیش از 3 5 میلیون نفر اعلام کرد