در حال بارگذاری

ترامپ رسانه هاي جريان مسلط از اينکه ما در انتخابات پيروز شديم ديوانه شد اند