در حال بارگذاری

ترامپ برجام یکی از بدترین توافق هایی است که در عمرم دیدم