در حال بارگذاری

ترامپ برای تغییر برجام در حال ارعاب اروپا است باید به اتکا به آمریکا پایان دهیم