در حال بارگذاری

ترامپ با بی میلی برای آخرین بار تحریم های ایران را تعلیق کرد