در حال بارگذاری

ترامپ ایران تحت تحریم هایی قرار گرفته که هیچ کشوری پیش از آن قرار نگرفته است