در حال بارگذاری

ترامپ اکنون همان کارهایی را انجام می دهد که کلینتون را به خاطر آنها سرزنش می کرد