در حال بارگذاری

تخریب فروشگاه ها و آتش زدن خودروها تداوم درگیری های شدید