در حال بارگذاری

تحکیم مواضع نیروهای عراقی در شرق موصل پیشروی ادامه دارد