در حال بارگذاری

تحريم نشست شوراي مرکزي فلسطين بجا بود