در حال بارگذاری

تجهیزمراکز آتش نشانی اولویت اصلی مجلس و شورای شهر تهران است