در حال بارگذاری

تاکید رئیس جمهور فرانسه بر ضرورت رعایت توافقنامه هسته ای