در حال بارگذاری

تاکید اشرف غنی بذ مذاکرات صلح به رهبری افغان ها در دیدار با نماینده آمریکا