در حال بارگذاری

بیشتر سازه هایی که در زلزله کرمانشاه تخریب شدند مهندس ناظر داشتند