در حال بارگذاری

به عنوان کاپیتان همیشه سعی می کنم به تیم آرامش دهم رجب زاده در دربی هر لحظه امکان گل وجود داشت