در حال بارگذاری

به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین مجاور غزه