در حال بارگذاری

به دنبال برکناری آجورلو مشاور اقتصادی تراکتورسازی استعفا کرد