در حال بارگذاری

بندی سری در توافقنامه آشتی میان فتح و حماس وجود دارد که علنی نشده است