در حال بارگذاری

بلومبرگ خروج قطر از اوپک مقدمه خروج از شورای همکاری است