در حال بارگذاری

بغداد تحرکات نظامی آمریکا در موصل را تکذیب کرد