در حال بارگذاری

برخی فرماندهان پاکستان باید در لیست سیاه شورای امنیت قرار گیرند