در حال بارگذاری

برخورد میکسر سیمان با دو عابرپیاده جزئیات حادثه