در حال بارگذاری

برجام یکی از بدترین توافق هایی است که تا کنون شاهد آن بوده ایم