در حال بارگذاری

برجام مهم نیست منافع کشور اهمیت دارد هر روز قیمت اجناس را می بینم