در حال بارگذاری

برجام قابل مذاکره مجدد نیست بیانیه ترامپ نقض برجام است