در حال بارگذاری

برای رسیدن پول به باشگاه امیدمان به خداست شرایط گرو کشی نداشته و بازیکنی را به زود نگه نمی داریم