در حال بارگذاری

بخش خصوصی 1944 مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار می آورد