در حال بارگذاری

با عدم توسعه میدان نفتی کرنج 18 میلیارد دلار از دست می دهیم