در حال بارگذاری

بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز جدی نیست