در حال بارگذاری

بازگشت 500 خانوار سوری به منطقه آزاد شده بیت جن در استان ریف دمشق