در حال بارگذاری

بازرگان ونزوئلايي در مقابل مادورو قرار نمي گيرم