در حال بارگذاری

بازرسی از 1600 تجهیز عمده پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفت