در حال بارگذاری

بازار نفت همچنان با مازاد عرضه روبه روست