در حال بارگذاری

بارندگی برق برخی مناطق دزفول و اندیمشک را قطع کرد