در حال بارگذاری

بارش های پاییزی بوشهر بخشی از کمبود منابع آب را جبران کرده است