در حال بارگذاری

ایران مانند برخی کشورها نیست که سلطان حکم به تشکیل پارلمان بدهد آمریکایی ها داعش را با هلی کوپتر به