در حال بارگذاری

ایران درباره حجم و مقاصد صادراتی نفت خود مذاکره نمی کند