در حال بارگذاری

ایران به هیچ توافقی برای کاهش تولید نفت ملحق نمی شود